top of page

Kunnon Palvelua – LP

Y-tunnus: 2140282-6

 

YLEISET EHDOT

 

1.11.2023

1. PALVELUN EHDOT

 

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Kunnon Palvelua – LP (Y-tunnus: 2140282-6, ”Palveluntarjoaja”) ja sen asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välisiin sopimuksiin, joiden mukaisesti Asiakas ostaa valmennuspalveluita Palveluntarjoajalta.

 

 Asiakas hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi, kun Asiakas tilaa palvelun Palveluntarjoajalta. 

 

Palveluntarjoajan tarjoamista ryhmätunneista, ryhmävalmennuksista ja yksilövalmennuksista, valmennuksista ja palveluista käytetään jäljempänä nimeä ”Valmennus”.  

 

2. TARJOUS

 

Mikäli Palveluntarjoaja on tehnyt tarjouksen Valmennuksen hinnasta Asiakkaalle, on kyseinen hinta voimassa koskien kyseistä Valmennusta. Tarjous on voimassa ainoastaan suhteessa tarjouksen saaneeseen Asiakkaaseen tarjouksessa ilmoitettuna ajanjaksoja. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

 

3. MAKSAMINEN JA PERUUTUSEHDOT

 

3.1 Palvelua koskeva maksu on suoritettava kokonaisuudessaan ennen Valmennuksen aloittamista.

 

Maksu suoritetaan pankkisiirtona Palveluntarjoajan ilmoittamalle pankkitilille.

 

3.2 Asiakas on oikeutettu Valmennuksen osallistumismaksun palautukseen, mikäli Asiakas peruu osallistumisensa Valmennukseen viimeistään Valmennusta edeltävänä päivänä klo 23:59 mennessä. Peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti ennen yllä mainittua ajankohtaa. Mikäli osallistuminen perutetaan tämän ajankohdan jälkeen, ei Valmennusta koskevaa osallistumismaksua palauteta.

 

3.3 Valmennukseen ei ole peruutusoikeutta sen jälkeen, kun Asiakas on aloittanut Valmennuksen.

 

3.4 Mikäli Asiakas ei saavu Valmennukseen, eikä ole peruuttanut osallistumistaan määräaikaan mennessä, Asiakas on maksuvelvollinen, eikä osallistumismaksua palauteta.

 

4. ASIAKKAAN VASTUU

 

4.1 Alaikäisten Asiakkaiden osalta näiden huoltaja voi omalla vastuullaan hyväksyä Valmennukseen osallistumisen huollettavansa puolesta. Huoltajan antama hyväksyntä on edellytys sille, että alaikäinen Asiakas voi osallistua Valmennukseen.

 

 

4.2 Valmennusten / fysioterapian tarjoamista koskevien sopimusten voimassaoloaikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat kaikissa tilanteissa Asiakkaan omalla vastuulla, eikä Palveluntarjoaja vastaa Asiakkaalle Valmennuksen aikana tai Valmennuksessa laaditun harjoitusohjelman toteuttamisen aikana mahdollisesti aiheutuvista vammoista, rasitusvammoista, sairastumisista tai loukkaantumisista. Asiakkaan tulee hoitaa oma vakuutusturvansa ko. riskien varalta haluamassaan laajuudessa.

 

4.3 Asiakas on velvollinen huolehtimaan omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksista ja hän on tietoinen, ettei häntä ole Palveluntarjoajan tai Palveluntarjoajan puolesta toimivien henkilöiden toimesta.

 

4.5 Palveluntarjoaja pyrkii aina toteuttamaan harjoitukset turvallisesti ja Valmentaja/fysioterapeutti tekee parhaansa riskien minimoimiseksi, niin harjoituksissa kuin niiden ulkopuolella harjoitusohjelmissa. Asiakas on itse vastuussa siitä, että hän toteuttaa harjoitukset oman terveydentilansa ja kuntonsa sallimissa rajoissa. Asiakas on velvollinen keskeyttämään harjoittelun välittömästi, mikäli Asiakas tuntee poikkeuksellista kipua tai särkyä, tuntee olonsa huonovointiseksi, jne.

 

4.6 Palveluntarjoajan  Valmennukseen tai fysioterapiaan osallistuva Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla ohjaajina ja valmentajina toimivat henkilöt, valmentajan, fysioterapeutin ja Palveluntarjoajan kaikesta vastuusta.

 

4.7 Valmennus sisältää vain ryhmävalmennuksen ja siihen liittyvän ohjauksen. Mikäli Asiakas toivoo erikseen harjoitusohjelmaa tai ohjausta Valmennuksessa tai fysioterapiassa, uusissa loukkaantumisissa, vaivoissa tai muussa näihin verrattavassa asiassa, sovitaan tällaisista palveluista erikseen.  

 

5. SAIRAUSTAPAUKSET

 

5.1 Sovittua harjoittelujaksoa ei voi pidentää sairastumisten vuoksi.

 

5.2 Mikäli Asiakas sairastuu taikka muulla tavalla on estynyt osallistumaan Valmennukseen, hän ei ole oikeutettu osallistumismaksun palautukseen, ellei peruuttamista ole tehty kohdan 3 mukaisesti.

 

6.  PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

 

6.1 Palveluntarjoajan, Palveluntarjoajan puolesta toimivan valmentajan tai fysioterapeutin vastuulla on toteuttaa valmennukset palvelukuvauksessa sovitulla tavalla.

 

6.2. Palveluntarjoaja tai sen puolesta toimivalla valmentajalla on kuitenkin oikeus muuttaa koska tahansa Valmennuksen sisältöä, harjoituksen pituutta, ajankohtaa tai paikkaa haluamallaan tavalla ja tarpeen mukaan. Muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa ennen muutosten astumista voimaan.

 

6.3 Mikäli Palveluntarjoaja on estynyt järjestämään Valmennusta sovittuna ajankohtana, on Palveluntarjoaja tai sen puolesta vastaavan henkilön tarjottava Asiakkaalle uutta mahdollisuutta osallistua Valmennukseen. Mikäli yrityksestä huolimatta Valmennusta ei onnistuta toteuttamaan, Asiakkaalla on oikeus saada kustakin toteuttamatta jääneestä Valmennuskerrasta maksupalautus. Maksupalautuksen peruste katsotaan poisjääneiden Valmennuskertojen mukaan.

 

6.4. Palveluntarjoaja noudattaa fysioterapiassa ja valmennuksessa terveydenhuoltoalan eettisiä ja laadullisia periaatteita sekä arvoja. Valmennuksen tavoitteena on aina laadukas ja ammattimainen yksilöllinen toiminta.

 

7. MUUT ASIAT

 

Kaikista tähän sopimukseen liittyvistä tarkennuksista ja epäselvyyksistä on Asiakkaan ja Palveluntarjoajan edustajan keskusteltava heti ennen tarjouksen hyväksymistä.

 

Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja. 

bottom of page